De stichting Sint Maartenskerk Sibrandabuorren is opgericht op 30 november 2016.
De stichting heeft ten doel het  kerkgebouw met de omliggende begraafplaats als waardevol cultureel erfgoed voor de dorpsgemeenschap te behouden. Daarnaast wil zij het kerkgebouw transformeren tot dorpscultuurhuis met inachtneming van de monumentale status  (van rijkswege) van het gebouw.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door
 • het in eigendom verkrijgen van het kerkgebouw
 • haar stichtingskapitaal te benutten ten behoeve van de instandhouding, het onderhoud en restauratie van het kerkgebouw met begraafplaats
 • het organiseren van culturele en andere activiteiten om de nodige fondsen te verwerven
 • het beheren en exploiteren van de begraafplaats
 • het opstellen van een onderhoudsplan voor zes jaar of zoveel korter of langer als nodig is, één en ander met het oog op de regeling van de Monumentenzorg
 Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door
 • het kerkgebouw met begraafplaats en baarhuis te Sibrandabuorren
 • haar stichtingskapitaal
 • subsidies en donaties
 • schenkingen, erfstellingen en legaten
 • andere verkrijgingen en baten.
Het bestuur
 • Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf leden
 • Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, penningmeester en secretaris
 • Bestuursleden hebben bij voorkeur affiniteit met het dorp Sibrandabuorren
 • Bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar en treden af volgens een rooster van aftreden

De overdracht van het kerkgebouw van Sibrandabuorren door de PKN De Lege Geaen heeft plaatsgevonden op 15 april 2017 waarmee de stichting eigenaar van het kerkgebouw is geworden.