OPENING

Op 30 juni 2018 is op een stralende zaterdagmiddag de officiële opening van de verbouwde Sint Maartenskerk een feit. Onze eigen gedeputeerde en dorpsgenoot Johannes Kramer verrichtte de opening te midden van vele belangstellende dorpsgenoten. Voorafgaand aan deze feestelijke dag hebben velen van u zich ingezet om het kerkgebouw op tijd klaar te hebben. Naast financiële toezeggingen is er door u in natura bijgedragen. Er is geschuurd geschilderd gedweild gepoetst gemaaid en geweven.

Het bestuur kijkt met plezier en dankbaarheid voor al deze hulp terug op een waardige opening van het kerkgebouw dat vanaf deze middag meer zal zijn dan een ruimte voor de eredienst. Immers wij hebben al die tijd voor ogen gehad dat het gebouw voor de Mienskip zal zijn. Een ruimte van en voor het dorp, door u allen naar hartenlust te gebruiken.

 

FINANCIEN

Inmiddels zijn alle financiële zaken rond de transitie afgerond en is er een eindrapportage naar De Provincie en naar enkele grote subsidiegevers gegaan. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan herstel van de klok. Door toedoen van het bestuur van Dorpsbelang is er uit het kleine kernenfonds een bijdrage gekomen voor modernisering in de aansturing van de klok waardoor er in de toekomst minder problemen zullen zijn! (geen mevrouw Wiersma die van slag is….)

Het baarhuisje is door de gebroeders Van der Meer geheel opgeknapt en dient als opslagruimte voor de kerk. De stichting heeft in een door de notaris opgemaakte akte het recht van opstal verkregen. De grond waarop het huisje staat is en blijft eigendom van de Gemeente SudWest Fryslan.

Veel dorpsgenoten hebben een financiële bijdrage gegeven t.b.v. het behoud van het kerkgebouw voor de dorpsgemeenschap. Enkelen van u zegden deze steun voor meerdere jaren toe anderen maken jaarlijks een afweging over een bijdrage. Hoe dan ook; wij zijn met alle steun heel blij en het is ook nodig om inkomsten te generen om het gebouw in stand te houden. Dank aan allen die ons steunen.

 

WERKGROEP

Naast de werkzaamheden van het bestuur is er inmiddels een werkgroep samengesteld die zich bezig houdt met de meer praktische invulling van het gebruik van het gebouw. Deze werkgroep bestaat uit Els Breuker Janniek van Wijk Claudia van der Goot en Judith Tiersma. Wij zijn blij met hen en met hun ideeën. Zij zoeken de samenwerking met de activiteitencommissie om activiteiten te organiseren. Voor het gebruik van het gebouw wordt geen huur gevraagd indien het om een dorpsactiviteit gaat. Alleen opbrengsten van consumpties zijn voor het dorpscultuurhuis.

 

ACTIVITEITEN

Vanaf de opening is er een scala aan activiteiten geweest zoals onder meer: Tsjerkepaed , koffieochtend en diensten van de PKN, Viering Sint Maarten, Kerststukjes, concertjes, vergaderingen, workshops, heel S’buren eet!, verjaardag, schoolpresentaties enzovoort enzovoort! Met als hoogtepunt misschien wel de pubquiz! Voor allen die die quiz gemist hebben; volgend jaar krijgt u opnieuw een kans. Ook zijn we blij met structurele verhuur zoals aan de Yogaclub; aan Bregje Hamelynck en Els Breuker met hun bedrijvigheid.

 

VRIJWILLIGERS

Maar waar zouden wij zijn met al onze ideeën zonder uw hulp! Nergens! Daarom zijn we gelukkig met onze vrijwilligers die zich hebben aangemeld om in koppels van twee per 14 dagen dienst te doen voor de activiteiten die plaatshebben in het kerkgebouw. Ypie van der Kooij heeft een jaarrooster gemaakt en tot nu toe loopt dit uitstekend. Ook zijn we bijzonder blij met de toezegging van Tjeerd de Groot en Willem de Jong die zich als beheerders van het gebouw verantwoordelijk voelen voor de dagelijkse gang van zaken. Vanaf deze plek dank allemaal voor uw steun.

 

Bestuur

Het bestuur heeft in april afscheid genomen van Auke Tiersma. Auke heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt binnen het bestuur en wij zijn hem daar zeer erkentelijk voor. Auke gaat zijn tijd vanaf nu besteden aan het klussen in zijn eigen huis in plaats van het klussen aan en in de kerk! Het is hem van harte gegund. De heer Gert Jan Tippersma zal zijn plaats binnen het bestuur overnemen.

 

Toekomst

Wij zien de start van dit jaar als hoopgevend voor de toekomst. En naar een echte Friese gewoonte worden zaken die succesvol zijn vaak een traditie.

Maar wij snappen ook wel dat we niet van iedereen kunnen vragen om elke week een spelletje te komen doen of een gehaktbal te komen eten. Daarom is het van belang dat het bestuur van de stichting de kerk IN DE MARKT ZET zoals dat tegenwoordig heet. We zullen proberen het gebouw onder de aandacht te brengen van andere partijen met als doel dat het vaak en veel gebruikt gaat worden, waardoor er inkomsten zijn waarmee we het behoud van het gebouw veilig stellen.

Wij hebben er vertrouwen in dat dat gaat lukken.

 

Sibrandabuorren

Mei 2019

Klik hier voor de jaarrekening 2017-2018.